Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Welcome to Redly

Redly is a friendly online community for leftists and progressives.

Sign up now to share news and updates on your timeline, join and create groups, write a blog, find upcoming events, and meet new friends.

Registration is free and just takes a few seconds.

Sign Up

Search the Community

Showing results for tags 'mellanöstern'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Support Forums
  • Help and Support
  • Feedback
 • Climate Change's Discussions
 • Renewable Energy's News and Discussions
 • No Nuclear Power's News and Discussions
 • Jeremy Corbyn's News and Discussions
 • Environment's News and Discussions
 • Europe's News and Discussions
 • Gaming's Gaming Discussions
 • Drama News's Recent Drama
 • World News's News
 • Music's Topics
 • Movies's Topics
 • Shareable Quotes's Topics
 • US News and Politics's Discussions
 • Books's Topics
 • Chat Club's Discussions
 • Late Stage Capitalism's Topics
 • Technology's Topics
 • 动态和分析 China Insight's Topics

Categories

 • Get started
 • Tips and tricks
 • Frequently Asked Questions

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 2 results

 1. Tittar man på en världskarta så kan man se hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del är raka och prydliga, de är inte alls lika oorganiserade eller ”naturliga” som till exempel nationsgränserna i Europa. Det kan därför se ut vid en första anblick att mellanöstern har klara uppdelningar och tydliga skiljelinjer mellan länder och populationer. Det är sant att de flesta människor i mellanöstern är muslimer, men regionen har trots det en stark kulturell mångfald där även kristna och judar utgör betydande samhällen. Förutom de tre stora språken – arabiska, turkiska och persiska – så finns det flera andra människor med sina egna språk spridda runtom i regionen och över statsgränser. För att kunna förstå hur statsbildningarna i mellanöstern efter första världskriget kan karakteriseras som konstgjorda eller rent av artificiella så är det viktigt att man förstår vidden av de olika folkgrupper med varierande kulturell samhörighet och religionstillhörighet som finns representerade i och omkring mellanöstern. Ett bra exempel på detta är kurderna vars folkgrupp finns i ett område som tillhör fyra olika nationer: Turkiet, Syrien, Iran och Iraq. Ett annat exempel är fördelningen av sunni- och shiamuslimer som inte heller följer några fasta nationsgränser. Utifrån ett arabiskt perspektiv är det därför inte så svårt att förstå att man ser de olika folken i regionen som starkt skilda från varandra, framförallt i fråga om tro och sociala normer. Världskartans tydliga och distinkta skiljelinjer avslöjar hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del upprättades av de västerländska kolonialmakterna och hur de gjorde det utifrån sina egna politiska, militära och ekonomiska intressen. Nationsgränserna mellan Kuwait och Irak, Syrien och Irak, Libyen och Tunisien samt Egypten och Sudan är tydliga exempel på hur de forna kolonialmakterna har delat upp mellanöstern emellan sig. Det ser närmast ut som att de med hjälp av en linjal och penna har styckat upp regionen. Därmed är det inte heller svårt att förstå att de här nya statsbildningarna och nationsgränserna inte tog någon vidare hänsyn till den starka mångfald av folk med olika etniska, sociala och kulturella skillnader som finns i de berörda gränsområdena i regionen. Findlay menar att en av konsekvenserna av de västerländska imperialisternas statsbildningar och gränsdragningar är att de har splittrat tidigare folkslag och nationella grupperingar, såsom kurderna som nämndes ovan. Och detta samtidigt som kolonialmakterna skapade bestämda politiska områden som omfattar mycket heterogena populationer som saknar en känsla, eller rentav möjlighet, till samstämmighet mellan stat och den egna nationella identiteten. Ett exempel på detta är Libanons nationsgränser som fastställdes av Frankrike efter första världskriget och innanför dess gränser fanns minst sex stora folkgrupper, varav den största var katolska maroniter, och flera andra mindre minoritetsgrupper av olika slag. Maktkamper mellan dessa olika grupper har varit grund till inbördeskrig och konflikter som består än idag. De nya statsbildningarna, som alltså drogs av de forna kolonialmakterna för deras egen vinning och intresse, reflekterar därmed sällan några naturliga gränser. Statsbildningarna i mellanöstern kan således karakteriseras som ”artificiella” i den bemärkelsen att de uppkom på ett konstgjort sätt av en utländsk och främmande makt. Istället för att skapas på mer naturliga vägar så har nationsgränserna blivit påtvingade de olika befolkningsgrupperna. Som jag ska förklara härnäst så har detta resulterat i svåra konsekvenser för regionen som består än idag. De europeiska kolonialmakternas intåg i mellanöstern skedde på olika sätt – och inte alltid med ren militärmakt. Ett sådant exempel är Egypten som hade slungats in i en djup ekonomisk kris efter att dess styrande försökt att modernisera landets ekonomi och infrastruktur. Egyptens konkurs till att de europeiska stormakterna kunde ingripa och påverka den egyptiska administrationen genom en fransk-brittisk skuldkommission och en efterföljande brittisk militär ockupation av landet redan i slutet av 1800-talet. De västerländska stormakterna kunde vara djupt involverad i regionens handel och politiska styrning utan att ens kontrollera territorium direkt. Under förevändningen att skydda de katolska maroniterna så landsteg Frankrike trupper i Beirut och tillsammans med Storbritannien tvingade de den dåvarande osmanska sultanen att etablera en provins i Libanon med en kristen guvernör som utsågs av de europeiska stormakterna. I början av 1900-talet hade brittiska och franska kapitalister gjort stora investeringar i mellanöstern och man ägde allt från land till fabriker, infrastruktur och olika allmännyttiga tjänster. År 1914 hade Tyskland blivit beskyddare av det lilla som återstod av det ottomanska riket och man finansierade bland annat en järnväg mellan Istanbul och Bagdad för att utöka sitt inflytande i regionen. Under första världskriget fortsatte de europeiska stormakterna att dela upp mellanöstern emellan sig genom olika hemliga pakter och överenskommelser med allierade och stridande parter. Frankrike fick exempelvis Syrien som sitt mandat 1916 och Storbritannien tog samtidigt kontrollen över Irak och Palestina. De europeiska stormakterna menade att deras mandat var tillfälliga och enbart till för att gynna lokalinvånarna och förbereda dem för självstyre. Men i praktiken så gynnade mandaten enbart de koloniala stormakterna, och inte de nya undersåtarna i mellanöstern. När väl de europeiska stormakterna hade tagit över kontrollen så genomfördes större omstruktureringar av regionens ekonomi och infrastruktur. Man konstruerade bland annat nya transportsystem och administrativa och ekonomiska centrum. Men dessa var belägna och konstruerade så att de bäst kunde underlätta den nya exportekonomin som kolonialmakterna byggde upp. I norra Tunisien så introducerade den franska kolonialmakten banker, västerländska skolor och andra större och viktiga samhällsinvesteringar. Kolonialmakten gynnade norra delen av Tunisien på ett systematiskt sätt medan den södra halvan av landet närmast ignorerades. Den här ojämna fördelningen gör sig påmind än idag då på grund av svårigheten att genomföra större omstruktureringar på grundläggande funktioner såsom stads- och transportstrukturer. Ett annat exempel är Frankrikes exploatering av Marockos stora fosfatfyndigheter där kolonialmakten fokuserade landets industri på att utvinna den här värdefulla naturresursen. Utvecklingen av andra viktiga industrier åsidosattes så till den grad att när Marocko fick sin självständighet så existerade ingen riktig basindustrin i landet. De långsiktiga konsekvenserna av kolonialmakternas ”moderniseringsprocess” där det etablerades en ekonomi som prioriterade kolonialmakten snarare än den inhemska befolkningen kan alltså inte underskattas och den fortsätter att negativt påverka samhällsutvecklingen i mellanöstern. Gränsdragningarna som genomfördes av de europeiska stormakterna har resulterat i konflikter som idag fortsätter att ta en stor mängd resurser och uppmärksamhet från länderna i regionen – resurser som skulle kunna bidra till något mycket mer positivt såsom utveckling och välfärd av mellanösterns ekonomier. Det koloniala arvet i mellanöstern med ”artificiella” statsbildningar har alltså också resulterat i fortsatt politisk instabilitet i regionen och än pågående konflikter kring ojämnt fördelade naturresurser och strategiskt viktiga positioner runtom i mellanöstern. --- Om du vill lära dig mer om det här så rekommenderar jag dig att kolla in dessa två böcker inom ämnet: Findlay, A. M., The Arab World, (2002). Schwedler, Jillian et al., Understanding the Contemporary Middle East, (2013). Läs gärna också: Även mitt blogginlägg om vattenkonflikten mellan Israel och Palestina kan vara av intresse.
 2. Den stora majoriteten av länderna i Mellanöstern och Nordafrika präglas av en brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter där det civila samhället och dess medborgare tvingas utstå allvarliga kränkningar av nästan alla grundläggande politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Det är en region som har sett fasansfulla krig och konflikter där människor, deras hem och försörjningsmöjligheter har förstörts av både statliga och icke-statliga aktörer. Syrien är idag en av de största humanitära kriserna i vår tid och tillsammans med andra konflikter i Libyen, Jemen och Irak så har miljontals människor tvingats till flykt, varav tiotusentals har riskerat sina liv på Medelhavet för att ta sig till säkerhet i Europa. Med bakgrund av detta så kan man lätt tro att statsmakterna i regionen är ostabila och kortvariga. I själva verket har de flesta varit oerhört stabila under de senaste decennierna. Stater såsom Jordanien och Marocko har styrts av samma kungafamilj sedan länderna fick sin självständighet. Egypten, Saudiarabien och Syrien är exempel på andra länder vars ledare har lyckats klamra sig kvar vid makten trots svåra konflikter eller där statsmakten har överförts från ledare till ledare under relativt ordnande omständigheter. Konservativa monarkier samt militära och revolutionära enparti-stater har dominerat regionen sedan mitten av 1900-talet. Autokratier som styrs av envåldshärskare är dock ovanligt i Mellanöstern. De flesta människor i regionen lever under regimer som tillåter ett mått av öppenhet, demokrati och grundläggande fri- och rättigheter. Men Mellanöstern ligger långt efter andra regioner och även i de länder där olika demokratiska och mänskliga rättigheter faktiskt är inskrivna i konstitutioner och/eller i nationella lagar försummas ofta upprätthållandet av dessa, eller så åsidosätts de medvetet av statsmakten. I de flesta nationalstaterna så kännetecknas den styrande makten av en stark verkställande gren som innehar betydande kontroll över alla andra delar av staten/samhället. Den representativa demokratin är ofta inte äkta, eller så saknas den helt. Yttrande- och föreningsfrihet och andra demokratiska och mänskliga rättigheter är mycket begränsade. Hosni Mubarak som styrde Egypten från 1981 till 2011, då han tvingades bort från makten efter massiva folkliga protester, är ett exempel på en sådan regim. Mubarak hyllade ofta landets demokrati – som bland annat inkluderade ett flerpartisystem och flera icke-statliga organisationer – samtidigt som regimen stängde ner nyhetsmedier, fängslade människorättsaktivister och dömde politiska opponenter via militärdomstolar. Mubarak använde undantagstillstånd för att förbjuda demonstrationer och utnyttjade militärens kampanj mot militanta islamister som förevändning för att terrorisera fredliga politiska motståndare. Flera arabiska stater har ett flerpartisystem där oppositionspartier tillåts att delta i nationella val, men bara så länge de inte kan vinna valen. Även Israel som ofta porträtteras som den enda demokratin i Mellanöstern, och som har ett demokratiskt statsskick som är ett populärt ideal hos människor runtom i Mellanöstern, har allvarliga brister när det kommer till förverkligandet av demokratiska och mänskliga rättigheter för den stora populationen av araber och muslimer som lever i Israel, och för de palestinier som lever under israelisk militär kontroll i Palestina. Det finns en rad orsaker som kan förklara bristen på demokrati, men jag kommer här att koncentrera mig på den yttre påverkan, i form av kolonialismen och dess effekter som än i dag påverkar den politiska, sociala och ekonomiska utvecklingen i Mellanöstern. De omfattande demokratiska bristerna i regionen och staternas svaga institutioner är ett arv från imperialismen och kolonialismen som hjälper till att bromsa utvecklingen och förse odemokratiska regimer med externt genererade resurser. En sådan resurs är olja som låter oljeexporterande regimer att finansiera massiva säkerhetsapparater som hjälper dem att kontrollera sin befolkning, skapar korruption, minskar behovet av en mer öppen privat sektor och ekonomi, och som kan hålla befolkningen ekonomiskt tillfreds för att på sås ätt minska kraven på mer demokrati och ökat deltagande. Istället för att komma till genom en gradvis och inhemsk process så skapades många av de politiska strukturerna i Mellanöstern av utomstående krafter. Således saknar många stater den legitimitet och de politiska, ekonomiska och sociala institutioner som kunde ha skapats ifall statsbyggandet börjat utifrån mer lokala krafter och viljor. De arabiska regimerna får direkt och indirekt stöd av Väst då regimerna framställs som de enda som kan stoppa mer brutala, auktoritära, intoleranta och anti-västerländska krafter från att ta makten. Regimerna åberopar hotet från islamistiska grupper för att avvärja eventuella påtryckningar från Väst om ökad demokratisering. Radikala islamistiska krafter skulle ha en reell chans att vinna om fria val infördes – till stor del på grund av att mer moderata oppositioner är kraftigt marginaliserad efter regimens brutala repressioner. Västvärlden är inte längre kolonialmakter och styr inte inrikespolitiken i Mellanöstern, men de har fortfarande ett enormt inflytande i regionen. Så länge som Väst fortsätter att finansiera och ge militärt stöd till repressiva arabiska regimer så är de medskyldiga till upprätthållandet av det auktoritära styre som blockerar den demokratiska utvecklingen och som är ansvariga för brott mot mänskliga rättigheter. Väst behöver ta sitt ansvar och driva regimerna mot en gradvis demokratisk process som även stärker oppositionspartierna och det civila samhället i stort. Förmånliga handelsavtal, bistånd och militärt stöd kan användas av Väst för att säkerställa regimernas fullföljande av en gradvis demokratisering. Har den arabiska våren visat något, så är det att det finns en stark folklig vilja för en sådan förändring. --- Om du är intresserad av att lära dig mer om detta så rekommenderar jag dig att läsa dessa utmärkta källor inom ämnet: Brownlee, Jason, “The Decline of Pluralism in Mubarak’s Egypt”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Brumberg, Daniel. “The Trap of Liberalized Autocracy”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Findlay, A. M., “The Arab World”, Routelg, London & New York, 2002. Gerner, Deborah J. & Schrodt, Philip A. ”Middle Eastern Politics”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013. Langohr, Vickie. “An Exit from Arab Autocracy”, Journal of Democracy. Vol. 13, no 3, 2002. Tétreault, Mary Ann. ”International Relations”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, 4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013. Schwedler, Jillian. “Trends and Prospects”, i “Understanding the Contemporary Middle East”, (4th ed., Lyne Rienner publishers, Colorado, 2013). United Nations Development Programme, “Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for Future Generations”, (UNDP, 2002). Läs gärna också: Även mitt blogginlägg om vattenkonflikten mellan Israel och Palestina kan vara av intresse.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.